IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS Advertisement
Inici arrow Normativa
dimecres, 28 juny de 2017
 
 
Menú principal
Inici
El centre
Oferta Educativa
Ubicació
Calendari Escolar
Secretaria
Professorat
Departaments
Noves assignatures
Horaris
Activitats
AMPA
Normativa
Documents
Formularis
CALENDARI ACTIVITATS
CORREU PROFESSORAT
accés gmail
AULA VIRTUAL
AULA VIRTUAL
PRÀCTICUM MÀSTER
FACEBOOK
WEB CONSELLERIA

        PARTICIPACIÓ

Fotos i vídeos
fotos en google-PICASA

YouTube
25 ANIVERSARI
NORMATIVA EDUCATIVA PDF Imprimir Trametre a un amic
ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:   2016-12-14

ESO I BATXILLERAT 

 

LLEIS ESTATALS

LLEI ORGÀNICA 2/2006de 3 de maig, d'Educació (LOE) 
*  LLEI ORGÀNICA 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE). Modifica la LO 2/2006
REIAL DECRET 806/2006 de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la LO 2/2006
* CORRECCIÓ d'errors del Reial Decret 806/2006 de 30 de juny
* REIAL DECRET 1631/2006 de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria
REIAL DECRET 1105/2014  de 26 de desembre (BOE de 3 de gener de 2015), pel qual s'extableix el currículum bàsic  de l'Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat
ORDE ECD/65/2015,  de 21 de  gener (BOE de 29 de gener de 2015) por la qual es descriuen les relacions entre les competéncies, els continguts i els criteris d'avaluació de l'educació primaria, l'educació secundaria obligatòria i el batxillerat
REIAL DECRET  310/2016  de 29 de juliol , que regula les avaluacions finals d'Educació Secundària i Obligatòria y de Batxillerat.
 * REIAL DECRET LLEI 5-2016  de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica  8/2013 
LLEIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
* LLEI 4/1983 de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià (LUEV)
* LLEI 8/2008 de 20 de juny, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents
* LLEI 12/2008 de 3 de juliol de 2008, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana
* LLEI 15/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat d'Autoritat del Professorat
DECRET 127/2012  de 3 d'agost del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana 
DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana  
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)
 
ORGANITZACIÓ IES
  
*   DECRET 234/1997  de 2 de setembre,  del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional (ROF) dels instituts d'educació secundària. 
ORDENACIÓ ACADÉMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT

* DECRET 183/2013 de 5 de desembre, del Consell, d'adequació de nomativa pel que fa a la realització de proves i sessions d'avaluació extraordinàries
.
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013 , de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les dates de les proves i avaluacións extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artìstiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014 
 
DECRET 59/2016  de 13 de maig, del Consell, que fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris  
.
RESOLUCIÓ  de 7 de juny de 2016,  de la Direcció General de Centres i Personal docent, per la qual es fixa el CALENDARI ESCOLAR del curs acadèmic 2016-2017 
 
* RESOLUCIÓ d'1 de Juliol de 2016  (CORRECCIÓ) ,  de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent,  per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els  centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016--2017
 
.
 E.S.O.

 

CURRÍCULUM

 

*   DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum (LOMCE) i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana 
 
 
 
AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

 

* ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a conseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut en finalitzar l'etapa
.
 * ORDE 58/2010 de 2 de juny , de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundaria Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010
.
* ORDE 60/2010 de 5 de juny, de a Conselleria d'Educació que modifica l'Orde de 19 de novembre de 2009 que regula la convocatòria i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a conseguir el títol de Graduat en ESO
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
ORDE de 18 de juny de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria
.
* ORDE de 11 de juliol de 2000 de la Conselleria de Cultura i Educació que modifica l'Orde de 18 de juny de 1999 que regula l'atenció a la diversitat en l'ESO
.
* ORDE de 16 de juny de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l'Educació Secundària Obligatòria
.
* ORDE de 14 de març de 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centre que imparteixen educació secundària.
 
 
BATXILLERAT
CURRÍCULUM
*   DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum (LOMCE) i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana 
 

AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I ORGANITZACIÓ
 *  ORDE 1/2012 , de 4 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana
 
CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÉRIES
REIAL DECRET 242/2009  de 27 de febrer, (Ministeri Educació) pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa
* ORDE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament  esenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana
ORDE 27/2011, de 5 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialmente l'Orde de 19 de juny de 2009 de la Conselleria d'Educació que regula l'organització i el funcionament del Batxillerat, i l'Orde 71/2010 de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, que regula el procediment per a sol·licitar la convalidación i exempció de matèries en ESo i Batxillerat
Resolució de 15 de juliol  de 2016 del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions adaptades als cursos d'implantació de la LO 8/2013 per a la convalidació i exempció de materies en l'ESO i Batxillerat per part d'alumnat que cursa simultàniament Ensenyances Professionals de Música i de Dansa, o gé acredita la condició d'esportista d'alt nivel, d'alt rendiment o d'elit
 
RECLAMACIÓ QUALIFICACIONS
* ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objetivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga
PROGRAMACIONS
 * ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estrucura de les programacions didàctiques en l'ensenyament bàsic (ESO).
Guió programacions didàctiques per al batxillerat i de la documentació per a la pàgina web.

 

CONVIVÈNCIA
*  DECRET 39/2008 de 4 d'abril del Consell, sobre la convivència en lels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i  personal d'administració i serveis.

 
PROFESSORAT
*    DECRET 7/2008 de 25 de gener del Consell  pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari depenent de la Conselleria d'Educació.
* ORDE 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana
DECRET 96/2014, de 13 de juny   del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions
  
NORMES GENERALS 
 * ORDE 19/2013 de 3 de desembre , de la Conselleria d'Hisenda i Administracio Pública, per la qual s'establixen les normes sobre l'ús de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB D'INFORMACIÓ JURÍDICA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 

IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS (BURJASSOT)

 
Notes i faltes
notes i faltes
PAU 2016-2017
 


Pla lector (PALE)
Image
DOSSIERS LECTURES
DIA EUROPEU LLENGÜES
PROJECTE CLIL
eTWINNING
SISTEMA EDUCATIU
REVISVAE
CONSELL ESCOLAR
COMISSIÓ CONVIVÈNCIA

Image

GRUP JOVES SOLIDARIS
Blog Xarxa i Mediació
MEDIACIÓ
 
Top! Top!