IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS Advertisement
Inici arrow Normativa
dilluns, 20 agost de 2018
 
 
Menú principal
Inici
El centre
Oferta Educativa
Ubicació
Suggeriu-nos
Calendari Escolar
Secretaria
Professorat
Departaments
Horaris
Activitats
AMPA
Normativa
Documents
Formularis
CALENDARI ACTIVITATS
CORREU PROFESSORAT
accés gmail
AULA VIRTUAL
AULA VIRTUAL
PRÀCTICUM MÀSTER
FACEBOOK
WEB CONSELLERIA

        PARTICIPACIÓ

Fotos i vídeos
fotos en google-PICASA

YouTube
25 ANIVERSARI
NORMATIVA EDUCATIVA PDF Imprimir Trametre a un amic

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:  EN CONSTRUCCIÓ  

ESO I BATXILLERAT 

 

LLEIS ESTATALS D'EDUCACIÓ

LLEI ORGÀNICA 2/2006 de 3 de maig, d'Educació (LOE) 
*  LLEI ORGÀNICA 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE). Modifica la LO 2/2006
REIAL DECRET 1631/2006  de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria
REIAL DECRET 1105/2014  de 26 de desembre (BOE de 3 de gener de 2015), pel qual s'extableix el currículum bàsic  de l'Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat
ORDRE ECD/65/2015 ,  de 21 de  gener (BOE de 29 de gener de 2015) por la qual es descriuen les relacions entre les competéncies, els continguts i els criteris d'avaluació de l'educació primaria, l'educació secundaria obligatòria i el batxillerat
REIAL DECRET  310/2016  de 29 de juliol , que regula les avaluacions finals d'Educació Secundària i Obligatòria y de Batxillerat.
 * REIAL DECRET LLEI 5-2016  de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica  8/2013 
LLEIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN L'ÀMBIT EDUCATIU
* LLEI 4/1983 de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià (LUEV)
* LLEI 8/2008 de 20 de juny, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents
* LLEI 12/2008 de 3 de juliol de 2008, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana
* LLEI 15/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat d'Autoritat del Professorat
DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana  
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)
 
ORGANITZACIÓ IES
  
*   DECRET 234/1997  de 2 de setembre,  del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional (ROF) dels instituts d'educació secundària. 
ORDENACIÓ ACADÉMICA I ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT

* DECRET 183/2013 de 5 de desembre, del Consell, d'adequació de nomativa pel que fa a la realització de proves i sessions d'avaluació extraordinàries
.
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013 , de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'establixen les dates de les proves i avaluacións extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artìstiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014 
 
DECRET 59/2016  de 13 de maig, del Consell, que fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris  
.
RESOLUCIÓ  d'1 de juny de 2017 ,  de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el CALENDARI ESCOLAR del curs acadèmic 2017-2018
 
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017 , de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigacio, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2017-2018
 
.
 E.S.O.

 

CURRÍCULUM

 

*   DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum (LOMCE) i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana 
 
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)
 
 
AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

 

* ORDRE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a conseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut en finalitzar l'etapa
.
 * ORDRE 58/2010 de 2 de juny , de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundaria Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010
.
* ORDRE 60/2010 de 5 de juny, de la Conselleria d'Educació que modifica l'Orde de 19 de novembre de 2009 que regula la convocatòria i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a conseguir el títol de Graduat en ESO
.
ORDRE 38/2017 de 4 d'octubre , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.
 
 
BATXILLERAT
CURRÍCULUM
*   DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum (LOMCE) i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana 
 
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)

AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I ORGANITZACIÓ
 *  ORDRE 1/2012 , de 4 de gener, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana
 
 * ORDRE 38/2017 de 4 d'octubre , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.
 
CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÉRIES
REIAL DECRET 242/2009  de 27 de febrer, (Ministeri Educació) pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa
* ORDRE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament  esenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana
ORDRE 27/2011, de 5 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialmente l'Orde de 19 de juny de 2009 de la Conselleria d'Educació que regula l'organització i el funcionament del Batxillerat, i l'Orde 71/2010 de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, que regula el procediment per a sol·licitar la convalidación i exempció de matèries en ESo i Batxillerat
Resolució de 15 de juliol  de 2016 del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions adaptades als cursos d'implantació de la LO 8/2013 per a la convalidació i exempció de materies en l'ESO i Batxillerat per part d'alumnat que cursa simultàniament Ensenyances Professionals de Música i de Dansa, o gé acredita la condició d'esportista d'alt nivel, d'alt rendiment o d'elit
 
RECLAMACIÓ QUALIFICACIONS
* ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objetivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga
PROGRAMACIONS
 * ORDRE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estrucura de les programacions didàctiques en l'ensenyament bàsic (ESO).
Guió programacions didàctiques per al batxillerat i de la documentació per a la pàgina web.

 

CONVIVÈNCIA
*  DECRET 39/2008 de 4 d'abril del Consell, sobre la convivència en lels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i  personal d'administració i serveis.

 
PROFESSORAT
*    DECRET 7/2008 de 25 de gener del Consell  pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari depenent de la Conselleria d'Educació.
* ORDRE 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana
DECRET 96/2014, de 13 de juny   del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions
  
NORMES GENERALS 
 * ORDRE 19/2013 de 3 de desembre , de la Conselleria d'Hisenda i Administracio Pública, per la qual s'establixen les normes sobre l'ús de mitjans tecnològics en l'Administració de la Generalitat

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB D'INFORMACIÓ JURÍDICA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

 

IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS (BURJASSOT)

 
Notes i faltes
notes i faltes
INICIATIVA SWI
REVISVAE
  
PAU 2017-2018
 


FONS SOCIAL EUROPEU
MEDIACIÓ
Pla lector (PALE)
Image
DOSSIERS LECTURES
PROJECTE CLIL
eTWINNING
DIA EUROPEU LLENGÜES
SISTEMA EDUCATIU
CONSELL ESCOLAR
COMISSIÓ CONVIVÈNCIA

Image

GRUP JOVES SOLIDARIS
Blog Xarxa i Mediació
 
Top! Top!